Food Power Cymraeg

Trechu tlodi bwyd trwy newid wedi ei rymuso gan bobl.

Nod Food Power yw cryfhau gallu cymunedau lleol i leihau tlodi bwyd trwy atebion a ddatblygir ganddynt gyda chefnogaeth eu cymheiriaid o gymunedau eraill ar draws y DU. Ein nod yw trawsnewid y ffordd y gall pobl mewn tlodi bwyd gael cefnogaeth a chreu bywydau cynaliadwy yn yr hirdymor sydd yn rhydd rhag newyn. Bydd ymgysylltu pobl leol a chynghreiriau lleol yn hanfodol i hyn, gan roi llais i’r rheiny sydd yn profi tlodi bwyd, gan ddylanwadu ar ymarfer ar lawr gwlad a chyflwyno adnoddau ychwanegol.

Rydym yn cefnogi ymagweddau cydlynus i drechu tlodi bwyd mewn ardaloedd ar draws y DU, wedi eu teilwra ar gyfer lleoliadau penodol a chyd-destunau polisi unigryw ar draws y pedair gwlad. Ariennir y rhaglen pedair blynedd gan y Gronfa Loteri Fawr  a chaiff ei harwain gan Sustain a Church Action on Poverty.

Ein gwaith

Mae Food Power yn cefnogi cynghreiriau tlodi bwyd i ddatblygu eu gwaith, i ymateb i dlodi bwyd a’i achosion sylfaenol, i roi llais i bobl sydd yn profi tlodi bwyd, a gwerthuso a rhannu’r hyn sy’n gweithio’n dda. Mae’r rhaglen yn cynnwys pedair prif ffrwd waith:

  • Cefnogi cynghreiriau tlodi bwyd lleol: Byddwn yn meithrin gallu ac yn hwyluso rhannu profiadau rhwng cymunedau. Bydd grymuso lleol yn greiddiol i’r rhaglen. Yn dilyn galw amlwg, byddwn yn gweithio gyda rhwydwaith o fentoriaid cymheiriaid lleol i helpu ardaloedd lleol eraill i sefydlu cynghreiriau neu rwydweithiau tlodi bwyd, sicrhau adnoddau i droi ymrwymiadau yn realaeth a datblygu cynlluniau gweithredu lleol.
     
  • Dysgu a rhannu arfer da: Mae cyfnewid syniadau a dysgu, wedi ei hwyluso gan staff y rhaglen, ond yn yr un modd trwy ddysgu rhwng cymheiriaid ar draws y rhwydwaith, yn greiddiol i’r rhaglen hon. Bydd pawb sydd yn gysylltiedig â’r rhaglen yn rhan o gydgynhyrchu gwybodaeth ac adnoddau. Byddwn yn darparu’r isadeiledd a’r cydlynu cenedlaethol i hwyluso rhannu a dysgu gweithredol, yn cynnwys ymweliadau wyneb yn wyneb, adnoddau ysgrifenedig ac adnoddau eraill a chynhadledd flynyddol.
     
  • Cynnwys arbenigwyr trwy brofiad: Byddwn yn cefnogi ymgysylltu unigolion yn y rhaglen sydd wedi profi tlodi bwyd. Byddwn yn cynnal cynlluniau peilot o fodelau cyfranogiad ac yn cefnogi ardaloedd lleol i ddatblygu eu hymarfer yn y maes hwn trwy gyfuniad o hyfforddiant meithrin gallu, mentora ac adnoddau.
     
  • Tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio ar y lefel leol: Byddwn hefyd yn cynorthwyo ardaloedd lleol i roi tystiolaeth o effaith eu gwaith, yn cynnwys rhoi cyngor a chymorth ar fethodolegau monitro a gwerthuso cadarn a chynnal cynlluniau peilot o fodelau gwerthuso penodol.

Sut i gymryd rhan

Nod y rhaglen yw cryfhau a datblygu cynghreiriau tlodi bwyd newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli o ardaloedd ar draws y DU. Trwy ‘gynghrair tlodi bwyd’ rydym yn golygu partneriaeth neu gonsortiwm o sefydliadau (o’r sectorau cyhoeddus, ffydd, gwirfoddol a chymunedol yn ddelfrydol) sydd yn ymrwymo i gydweithio i drechu tlodi bwyd mewn ardal ddaearyddol benodol. Credwn trwy gydweithio, cydlynu ymdrechion a rhannu syniadau ac arfer da y gallwn wneud gwahaniaeth arwyddocaol i fywydau’r rheiny sydd mewn tlodi bwyd.

Darllenwch fwy am y ffyrdd gwahanol o gymryd rhan.

Beth mae tlodi bwyd yn ei olygu?

Mae tlodi bwyd, neu ansicrwydd bwyd yr aelwyd, yn cwmpasu fforddiadwyedd bwyd yn ogystal â’i argaeledd mewn cymunedau lleol.  Mae’n hanfodol bod ansicrwydd bwyd yr aelwyd yn cael ei ystyried fel rhywbeth sy’n cael ei lywio gan fforddiadwyedd ac argaeledd deiet iach. Mae tlodi bwyd yn cael effeithiau negyddol lluosog ar iechyd a lles unigolion. Mae’n bwysig sicrhau bod pobl yn gallu cael deiet iach mewn ffordd sy’n dderbyniol yn gymdeithasol a bod ganddynt ddigon o sicrwydd ynghylch sut byddant yn sicrhau deiet iach iddyn nhw a’u haelwydydd. Mae Food Power yn defnyddio’r diffiniadau isod i sefydlu cwmpas ac effaith tlodi bwyd.

Mae Adran Iechyd y DU yn diffinio tlodi bwyd fel “Anallu i fforddio, neu gael mynediad i, fwyd i greu deiet iach.

Mae’r Athro Tim Lang yn nodi effaith niweidiol tlodi bwyd, “Tlodi bwyd yw deiet gwaeth, mynediad gwaeth, iechyd gwaeth, canran uwch o incwm ar fwyd a llai o ddewis o ystod gyfyngedig o fwydydd.  Yn anad dim, mae tlodi bwyd yn ymwneud â bwyta llai neu bron dim ffrwythau a llysiau.

Mae’r Athro arbenigol blaenllaw Elizabeth Dowler yn ychwanegu y dylai pobl allu cael mynediad i fwyd mewn ffordd sy’n dderbyniol yn gymdeithasol, gan ddiffinio ansicrwydd bwyd fel “Anallu i fwyta ansawdd digonol neu ddigon o fwyd mewn ffyrdd sy’n dderbyniol yn gymdeithasol, neu’r ansicrwydd y bydd rhywun yn gallu gwneud hynny.

Adnoddau yn Gymraeg a Saesneg

Yn ystod y rhaglen, bydd amrywiaeth o adnoddau dwyieithog yn cael eu cyhoeddi. Ewch i’n tudalen Resources i ganfod mwy.

Support our work

Your donation will help communities identify ways to alleviate food poverty.

Donate

Food Power works with local communities across the UK to strengthen their ability to reduce food poverty and tackle its root causes.

Food Power
C/o Sustain
The Green House
244-254 Cambridge Heath Road
London
E2 9DA

0203 5596 777
sustain@sustainweb.org
www.sustainweb.org/foodpower

Food Power is a project of Sustain: the alliance for better food and farming.

© Sustain 2021

Registered charity (no. 1018643)
Site map
Data privacy & cookies

Sustain

National Lottery Church Action On Poverty